БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект BEBB Полезни материали на тема "Управление на отпадъците"

Полезни материали на тема "Управление на отпадъците"

Тук ще намерите полезни материали по темата.

Информационна Брошура
(Обща информация и законодателство в сферата на управлението на отпадъците, хранителната промишленост, производство на строителни материали)

Нормативни документи:

- НАРЕДБА № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
- НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците
- НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки
- НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
- ЗАКОН за управление на отпадъците
- Проект на Наредба за третиране на биоотпадъците
- Проект на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

Ръководства:
- Ръководство за управление на био-отпадъците в България
- Ръководство за домашно компостиране

Стратегически документи:
- Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране
- Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.

Фирми пускащи на пазара опаковки - възможност за договор с оползотворяващи компании:
- Списък на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи разрешение по чл. 81 от закона за управление на отпадъците
- Екобулпак
- Екопак

Други материали:
- Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с два контейнера
- Инструкция за разделяне на отпадъците, при събирането им в изградените от ООп системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци
- Полезни правила за разделно събиране
- Примерни вътрешни правила за реда и начина на извършване на разделно събиране на отпадъци в административни сгради
- Добри практики в управлението на отпадъци
- Управлението на отпадъци в България - настояще и бъдеще


наредба за третиране на биоотпадъците