БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект SMART SPECIALIZATION Проект SMART SPECIALIZATION Проект SMART SPECIALIZATION

Проект SMART SPECIALIZATION

Проектът е насочен към предоставяне на преглед на Европейските тенденции за регионални иновации за следващия програмен период 2014-2020 г., като представи концепцията за интелигентна специализация, потенциалното й влияние върху траекториите на регионалното развитие и основните разлики с предишния стратегически подход (Регионална иновационна стратегия). Нещо повече, обхватът на проекта цели да предизвика брейнсторминг сесии за възможните сценарии за иновационни посредници, с оглед на новите пътища за регионално развитие, които Интелигентната специализация може да произведе, като предостави становище от първа ръка за възможните нови роли, които посредниците могат да приемат, за да подкрепят регионалните власти.
Проектът е опит да установят целевите инвестиционни приоритети за междурегионалната област и релевантни целеви действия, които да подкрепят предприемачеството, научните изследвания и иновациите. Подцелите са: а) да се подобри процесът на иновации, и б) да се привлекат международни инвеститори.

Специфичните (конкретни) цели на проекта са:
За да бъдат иновациите приоритет за регионите в Република Гърция и Република България и за да се подобрят трансграничните връзки, партньорите ще трябва да спомогнат за:
- Подобряване на управлението и включване на по-тясно заинтересованите страни, чрез насърчаване на публично-частните партньорства;
- Фокусиране върху инвестиции и създаване на полезни взаимодействия на основата на взаимните специализирани сектори;
- Отговор на икономическите и социални предизвикателства, с акцент върху безработицата;
- Привличане на международни инвеститори и насърчававане на предприемачеството;
- Повишаване на знанията и технологичната диверсификация, подпомагане на научните изследвания и развитие на корпоративно и университетско ниво;
- Създаване на мобилност и ноу-хау трансфер пътеки и трансгранични маршрути

Целта на проекта е да се създаде един регион, основан на знанието и иновациите, които могат да бъдат постигнати, чрез развитието на мрежи за сътрудничество между публичния и частния сектор, за да се създаде конкурентно предимство и да се гарантира успешното преминаване към нови динамични пазари.

Очаквани резултати от изпълнението на целия проект
• Акумулиране на тематични знания и развитие на технологични стълбове на знанието
• Проучване на иновативни въпроси в конкретни тематични области на пазара, които играят важна роля в оформянето на една динамична перспектива за предприемачество
• Подкрепа за колективни предприемачески усилия в сътрудничество на публичния и частния сектор, предоставяне на хоризонтална подкрепа на процеса на иновации
• Стартиране на пилотни действия с незабавни резултати, които ще укрепят духа на иновации в трансграничния район относно общите области и теми резултат на интелигентна специализация
• Политики за конфигурация, които ще послужат за основа за разработване на стратегия в новия програмен период ориентирана в областта на иновациите и предприемачеството
• Хоризонтални мерки за подкрепа на развитието на иновативна динамика
• Мерки за подкрепа на бизнес планирането и управлението на иновациите за стартиращи фирми и малки предприятия
• Напредък на технологични стълбове и механизми за трансфер на знания, създаване на тесни връзки между бизнеса и индустрията
• Иновационни кампании за услуги, продукти и процедури за нови и утвърдени фирми, учене чрез най-добрите практики на други европейски региони
• Преки инвестиции, в резултат на усилията за работа в мрежа в сектори, които дават на регионите сравнителни предимства

Специално трябва да се спомене за следното:
• Насърчаване на заетостта на високотехнологични работни места подкрепящи дизайна на местно ниво
• Местни инициативи за заетост и предприемачество за нови продукти и услуги с посока износ
• Развитие на бизнес инфраструктура и дейности, като обедини усилия с други региони, които имат общи нужди или имат общи интереси
• Преструктуриране на местната икономика да отговаря на нуждите на една глобализирана икономическа среда и за насърчаване на визията местно и текущото развитие.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер