BUSINESS INFORMATION AND
CONSULTING CENTRE - SANDANSKI

Business information, consultations, European programmes and projects
Български (България)English (United Kingdom)
Home Projects Проект SEA ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПРЕКРАТЕНА
Thursday, 21 July 2022 10:27

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПРЕКРАТЕНА

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОЦЕНКА И СЕЛЕКЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕИ, МЕНТОРИНГ И КОУЧИНГ“

На основание чл.50, ал. 1 и чл.51 от ЗУСЕСИФ и предвид действащото в момента Постановление № 160 на Министерски съвет за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите в процедура за избор с публична покана и по аргумент (§ 4, ал.1 от Предходните и заключителни разпоредби на постановлението) за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва,

СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – САНДАНСКИ

с адрес на управление: гр. Сандански, ул. Македония № 39 и адрес за кореспонденция: гр. Сандански 2800, ул. Македония № 39, тел.: 0746 30549 и 0899806477, , факс: Н/П, интернет адрес: www.bicc-sandanski.org, лице за контакт: Ани Василева Симеонова,
тел.: 0899806477, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № В6.3а.15/13.04.2021 г. за изпълнението на проект „Трансграничен Бизнес Акселератор“ с акроним „SEA“ и MIS 5070057,
обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на услуги за оценка и селекция на бизнес идеи, менторинг и коучинг“

Публичната покана и документацията за провежданата процедура са публикувани на следните интернет адреси:
1. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
2. https://www.bicc-sandanski.org

Оферти се подават на адрес: гр. Сандански 2800, ул. Македония № 39, ет.4,
в срок до 17,00 ч. на 29.07.2022 г.

Комлект с документи за кандидатстване можете да намерите ТУК.