Актуални проекти

Проект Seniors4Change

Проект Seniors4Change

Seniors4Change e международен проект, който се изпълнява от  Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански в партньорство с още 4 организации от Франция, Австрия, Гърция и Португалия. 

Целта на проекта е да даде възможност на възрастните хора да допринесат за борбата с изменението на климата чрез социалните медии и да споделят информация за полезни и познати сред тяхното поколение практики за опазване на околната среда, които всеки сам може да прилага в ежедневието.

Проектът се стреми да включи хората на възраст над 60 години в изграждането на по-зелена и по-устойчива Европа, преоценяване на съществуващите екологични практики и предаване на практиките на възрастните хора на по-младите поколения чрез използване на социалните медии.

Проектът също цели да преодолее дигиталната пропаст между поколенията.

Основни дейности, в рамките на проекта:
    • Събиране на най-добри практики от възрастните хора за опазване на околната среда и организиране на фокус групи във всяка страна партньор, последвано от създаване на национални и транснационални доклади;
    • Създаване на ръководство за обучение въз основа на събраните и споделени практики от възрастните хора и анализ на състоянието;
    • Провеждане на обучителни сесии с участието на възрастни хора във всяка партньорска страна за използване на разработеното съдържание;
    • Създаване на платформа за електронно обучение и представяне на всички резултати от проекта.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
    • Изготвени 5 национални и един финален доклад с методологията и заключенията на фокус групите
    • Наръчник за обучение, показващ ролята на „Направи си сам“ методите и социалните медии в борбата срещу изменението на климата .
    • Платформа за електронно обучение, в която ще бъде дигитализирано ръководството за обучение и ще улесни възрастните хора да придобият знания и умения, свързани с дигиталните информационни технологии, както и да запознае цялата общественост със събраната  информация за полезни и познати сред възрастното поколение практики за опазване на околната среда, които всеки сам може да прилага в ежедневието.
    • Минимум 60 обучени възрастни хора на тема видео заснемане и социални медии
    • Изготвени минимум 5 видео клипа от всеки партньор, които представят полезни практики за опазване на околната среда, споделени от възрастните хора, участващи в проектните дейности. Видео клиповете ще бъдат достъпни в онлайн платформата на проекта.

Проектът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.